Wpływ ekulizumabu na wymagania hemolizy i transfuzji u pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią ad

Blokada kaskady dopełniacza w C5 zachowuje wczesne składniki dopełniacza, które są niezbędne do opsonizacji drobnoustrojów i usuwania kompleksów immunologicznych.16 W tym badaniu zbadaliśmy, czy ekulizumab może zmniejszyć częstość występowania hemolizy wewnątrznaczyniowej, hemoglobinurii i pacjenci z PNH. Metody
Pacjenci
Badanie przeprowadzono od maja do grudnia 2002 r. Mężczyźni i kobiety (w wieku 18 lat i starsze), którzy co najmniej sześć miesięcy wcześniej byli diagnozowani w PNH, mieli wykrywalny klon hematopoetyczny z niedoborem GPI i otrzymali co najmniej cztery czerwone Transfuzje komórek w ciągu ostatnich 12 miesięcy były kwalifikowalne. Pacjenci musieli mieć negatywną hodowlę w gardle dla Neisseria meningitidis i N. gonorrhoeae. Wszyscy pacjenci byli szczepieni przeciwko N. meningitidis (Mengivac (A + C), Aventis Pasteur) przed leczeniem. Jeden pacjent miał udar po uzyskaniu zgody, ale nigdy nie otrzymał ekulizumabu i został wykluczony. Pacjenci, którzy przyjmowali stabilne dawki leków immunosupresyjnych (np. Cyklosporyny), warfaryny i suplementów żelaza, mogli kontynuować leczenie.
Badanie zostało zatwierdzone przez lokalną komisję etyki badawczej i zostało przeprowadzone zgodnie z Międzynarodową Konferencją na temat Harmonizacji i Dobrych Standardów Praktyk Klinicznych. Jedenaścioro pacjentów wyraziło pisemną świadomą zgodę i było leczonych ekulizumabem.
Harmonogram leczenia
Pacjenci otrzymywali wlewy 600 mg ekulizumabu tygodniowo przez cztery tygodnie, a następnie tydzień później dawkę 900 mg, a następnie dawkę 900 mg co drugi tydzień do 12 tygodnia.
Dochodzenia
W tym otwartym badaniu pilotażowym uzyskano dane dotyczące farmakokinetyki, farmakodynamiki i immunogenności ekulizumabu i obserwowaliśmy jego działanie kliniczne poprzez pomiar następujących: dehydrogenaza mleczanowa, poziom haptoglobiny, bilirubiny i hemoglobiny; liczba retikulocytów; odsetek komórek z niedoborem GPI, oceniony za pomocą cytometrii przepływowej17; szybkość transfuzji z upakowanymi krwinkami czerwonymi; częstość występowania hemoglobinurii (oceniana na podstawie dziennego porównania próbki porannego moczu w pierwszej porcji ze standardową kartą barw przed i podczas leczenia); oraz jakość życia, co odzwierciedlają wyniki instrumentu QLQ-C30 Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka (EORTC). Czynnik wyzwalający transfuzję w okresie badania pozostał niezmieniony dla każdego pacjenta, w porównaniu z opieką przed włączeniem do badania: pacjenci otrzymywali transfuzję krwi, gdy mieli objawy wynikające z anemii.
Ocena bezpieczeństwa ekulizumabu obejmowała ustalenie zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem, elektrokardiografii i rutynowych badań laboratoryjnych (np. Analiza chemiczna w surowicy i pełna morfologia krwi).
Metody testowe
Farmakokinetykę ekulizumabu określono za pomocą enzymatycznego testu immunoabsorpcyjnego, który wykrywa ekulizumab zarówno wolny, jak i związany z C5. Farmakodynamika ekulizumabu została określona poprzez pomiar zdolności surowicy pacjenta do lizy erytrocytów kurzej w standardowym całkowitym ludzkim uzupełnieniu surowicy. test hemolityczny.18 Obecność lub nieobecność przeciwciał przeciwko ekulizumabowi oceniano za pomocą testu immunoenzymosorpcji.19
Analiza statystyczna
Wartości biochemiczne porównano z użyciem testu t-Studenta dla testu jakości życia, z zastosowaniem analizy kowariancji z mieszanym efektem, mediany szybkości transfuzji z zastosowaniem testu rang podpisanych Wilcoxon, oraz porównanie liczby dni z paroksyzmem przy użyciu dokładnego testu Fishera.
Odpowiadający autor i sponsor byli wspólnie odpowiedzialni za zaprojektowanie tego badania i opracowanie protokołu
[więcej w: cefepim, agaricus, ambroksol ]
[hasła pokrewne: benfotiamina, chloramfenikol, Upadłość transgraniczna ]
[patrz też: ekspandowany co to znaczy, wena oława, białe grudki w gardle ]