Upośledzona funkcja przywspółczulności zwiększa podatność na nieswoiste zapalenie jelit w mysim modelu depresji ad 9

Absorbancję reakcji kolorymetrycznej mierzono spektrofotometrem. MPO wyraża się w jednostkach na miligram mokrej tkanki, przy czym jednostka to ilość enzymu zdolna do konwersji 1. Mol wody utlenionej na wodę w ciągu minuty w temperaturze pokojowej. Poziomy cytokin i acetylocholiny. Próbkę okrężnicy homogenizowano w 700 ul buforu Tris HCl zawierającego inhibitory proteazy (Sigma-Aldrich). Próbki odwirowano przez 30 minut, a supernatant zamrożono w ~ 80 ° C aż do testu. Poziomy cytokin (IL-1 p, IL-6, TNF-a, TGF-a i IL-10) oznaczono stosując zestaw handlowy ELISA (R & D Systems). Ilość acetylocholiny została zmierzona przy użyciu zestawu do oznaczania acetylocholiny (Invitrogen). Oznaczanie zawartości 5-HT w mózgu. Mózg oddzielono od pnia mózgu i homogenizowano w ml 0,2 M kwasu nadchlorowego, następnie odwirowano przy 10 000 g przez 5 min. Supernatanty zobojętniono 0,5 ml 1,0 M buforu boranowego (pH 9,25) i odwirowano przy 10 000 g przez min. Zawartość 5-HT w supernatancie analizowano za pomocą testu immunoenzymatycznego stosując dostępny w handlu zestaw (Beckman Coulter). Zawartość 5-HT w tkance wyrażono jako funkcję masy mokrej (ng / g tkanki). Liczba mózgów w grupie była n. 5. Statystyki. Wyniki przedstawiono jako średnie. SEM. Analizę statystyczną przeprowadzono z zastosowaniem jednoczynnikowej ANOVA, a następnie analizy post-hoc Studenta-Newmana-Keulsa i wartość P mniejszą niż 0,05 uznano za istotną. Liczba myszy na grupę wynosiła n. 8, z wyjątkiem wlewu rezerwyny 100 .g / d, który wynosił n = 4. Podziękowania. Badanie to wsparte zostało dotacjami od Fundacji Crohna i Colitis Foundation w Kanadzie do SM Collins. J.-E. Ghia była wspierana przez kanadyjskie stowarzyszenie gastroenterologii i l. Institut de France. Autorzy dziękują W. Jackson za jej wiedzę i pomoc. Przypisy Niestandardowe skróty: CRP, C-reaktywne białko; DAI, wskaźnik aktywności choroby; DMI, desmetylimipramina; DNBS, kwas dinitrobenzenosulfonowy; DSS, siarczan sodowy dekstranu; 5-HT, serotonina; IBD, zapalna choroba jelit; MPO, mieloperoksydaza; MS, separacja macierzyńska; RM, myszy rezerwowane; USA, nierozdzielone; VXP, vagotomia i pyloplastyka. Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Informacje referencyjne: J. Clin. Invest.118: 2209. 2218 (2008). doi: 10.1172 / JCI32849
[przypisy: ekspandowany co to znaczy, centrum medyczne bazarowa, limitki aflofarm ]