Upośledzona aktywność mitochondrialna u potomstwa opornego na insulinę u pacjentów z cukrzycą typu 2 czesc 4

Magnetyzację nieorganicznego fosforanu w stanie ustalonym mierzono w obecności selektywnego napromieniowania rezonansu . ATP i porównano z namagnesowaniem nieorganicznego fosforanu w równowadze w widmie kontrolnym (bez napromienienia rezonansu . ATP) .28 całkowity czas zbierania widm rezonansu magnetycznego 31P wynosił około 120 minut. Stosunek nieorganicznego fosforanu do fosfokreatyny w mięśniu płaszczkowatym mierzono za pomocą 31P spektroskopii rezonansu magnetycznego, jak opisano wcześniej. Analiza statystyczna
Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania StatView (Abacus Concepts). W celu wykrycia statystycznie istotnych różnic między osobnikami kontrolnymi a osobnikami opornymi na insulinę, wykorzystaliśmy niesparowane t-Studenta dla niezależnych próbek, z dwustronną wartością P mniejszą niż 0,05 uważaną za wskazującą na istotność statystyczną. Dane rozproszone w sposób inny niż normalny (tj. Dane dotyczące obszaru pod krzywą) zostały przekształcone logarytmicznie. Wszystkie dane są wyrażone jako średnie . SE w tekście.
Wyniki
Charakterystyka podmiotów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka dwóch grup podmiotów. Osobniki kontrolne wrażliwe na insulinę i osoby oporne na insulinę były dopasowane do wieku, masy ciała, wzrostu, wskaźnika masy ciała i wskaźnika aktywności i miały podobne stężenie hemoglobiny glikozylowanej w osoczu na czczo, adiponektynę, czynnik martwicy nowotworu ., interleukinę-6, oraz rezystyna (tabela 1). Natomiast wskaźnik insulinooporności był znacząco niższy u osób opornych na insulinę niż u osób kontrolnych wrażliwych na insulinę (średnia [. SE], 2,8 . 0,2 vs. 10,2 . 1,4; P <0,001).
Doustny test tolerancji glukozy
Rysunek 1. Rysunek 1. Średnie (. SE) stężenia glukozy w osoczu (panel A) i insuliny (panel B) przed i podczas doustnego testu tolerancji glukozy u 9 kontroli wrażliwych na insulinę i 14 pacjentów opornych na insulinę. P = 0,016 dla porównania obszarów pod krzywą dla stężenia glukozy u osób kontrolnych i osób opornych na insulinę, a P = 0,002 dla porównania obszarów pod krzywą dla stężenia insuliny u osób kontrolnych i osób opornych na insulinę. Aby przeliczyć wartości dla glukozy na milimole na litr, pomnóż przez 0,05551. Aby przeliczyć wartości dla insuliny na pikomole na litr, należy pomnożyć przez 6,0.
Wszyscy pacjenci mieli normalne testy tolerancji glukozy, ale stężenia glukozy w osoczu (Figura 1A) i insuliny (Figura 1B) przed i podczas testu były znacząco wyższe u osób opornych na insulinę. Stężenie w osoczu krwi na czczo na czczo było podobne u osób kontrolnych wrażliwych na insulinę (0,37 . 0,05 mM) i osób opornych na insulinę (0,47 . 0,05 mM, P = 0,17) i zmniejszone o około 80 procent w obu grupach podczas tolerancji glukozy. test. Nie było istotnych różnic w stężeniach glukagonu w surowicy na czczo pomiędzy osobnikami kontrolnymi wrażliwymi na insulinę (56 . 4 pg na mililitr) a osobnikami opornymi na insulinę (59 . 3 pg na mililitr, P = 0,64).
Badania cęgów hiperinsulinemiczno-euglikemicznych
Ryc. 2. Ryc. 2. Stymulowana insuliną szybkość metabolizmu glukozy w mięśniach (panel A), zawartość lipidów wewnątrzkomórkowych (panel B) i aktywność fosforylacji mitochondrialnego mięśnia (panel C) w kontroli wrażliwości na insulinę i insulinooporność
[patrz też: ambrisentan, suprasorb, monoderma ]
[więcej w: nutraceutyki, mechanizm zwrotniczy, wiercenie w żelbecie ]
[przypisy: limitki, stomatologia na księżym młynie, naclof ]