Stowarzyszenie mukowiscydozy z nieprawidłowościami w metabolizmie kwasów tłuszczowych czesc 4

Dane na temat kwasów tłuszczowych są podsumowane jako mediana i zakresy międzykwartylowe. Wyłączenia oparte na analizie lipidów zostały wykonane przed wykonaniem analiz statystycznych. Poziom kwasów tłuszczowych w próbkach z biopsji nosa i odbytu porównano pomiędzy trzema grupami osobników przy użyciu nieparametrycznego testu Jonckheere-Terpstra26 dla grup uporządkowanych z góry. Kwasy tłuszczowe z zeskrobków błony śluzowej nosa i lipidów osocza porównano między grupami za pomocą testów Kruskala-Wallisa dla grup nieuporządkowanych. Jeśli wynik testu globalnego był statystycznie istotny, to do porównania grup w pary i porównania użyto testów sumy rang Wilcoxona i podano dokładne dwustronne wartości P. W analizie wykorzystano oprogramowanie SAS, wersję 8.0 (SAS Institute) i oprogramowanie StatXact, wersja 5 (oprogramowanie Cytel). Wyniki
Kwasy tłuszczowe w biopsji nosa i biopsji odbytnicy
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna osób, u których występują przeszywające biopsje odbytnicy i nosa. Charakterystykę demograficzną osobników z mukowiscydozą i zdrowych osób z grupy kontrolnej, u których wykonano biopsję, przedstawiono w Tabeli 1. Żaden z pacjentów nie stracił więcej niż 5 procent w miesiącu przed pobraniem biopsji. Ze względów technicznych nie można było przeanalizować danych od jednego pacjenta z mukowiscydozą i niewydolnością trzustki oraz czterech zdrowych osób z grupy kontrolnej, u których wykonano biopsję nosa i trzech osób z mukowiscydozą i niewydolnością trzustki oraz dwóch zdrowych osób z grupy kontrolnej, u których wykonano biopsję doodbytniczą.
Tabela 2. Tabela 2. Kompletna analiza kwasów tłuszczowych w tkankach nosa-biopsja u pacjentów z torbielowatą niewydolnością włóknistą i niewydolnością trzustki oraz u zdrowych osób z grupy kontrolnej. Tabela 2 pokazuje procenty molowe każdego kwasu tłuszczowego w próbkach z biopsją nosa. Występowały istotne różnice między osobami z mukowiscydozą i niewydolnością trzustki a zdrowymi osobami z grupy kontrolnej tylko dla kwasu linolowego (P = 0,01), kwasu arachidonowego (P = 0,008) i kwasu dokozaheksaenowego (P = 0,01).
Ryc. 2. Poziomy kwasu arachidonowego i kwasu dokozaheksaenowego oraz stosunek kwasu arachidonowego do kwasu doksaheksaenowego w biopsji nosa. Próbki od dziewięciu osobników z torbielowatą torbielą i niewydolnością trzustki, siedmiu osobników z torbielowatą niewydolnością i trzustką oraz siedem zdrowych osób z grupy kontrolnej . Analiza danych nie była możliwa dla jednego pacjenta z mukowiscydozą i niewydolnością trzustki oraz czterema zdrowymi osobnikami kontrolnymi. Poziome linie oznaczają wartości mediany. Istniały istotne różnice między trzema grupami w poziomie kwasu arachidonowego (P = 0,008) i kwasu dokozaheksaenowego (P = 0,002) oraz w stosunku kwasu arachidonowego do dokozaheksaenowego (P <0,001) z zastosowaniem testu Jonckheere-Terpstra . Grupa zdrowych osób z grupy kontrolnej miała znacznie niższy stosunek niż pacjenci z mukowiscydozą i wystarczalnością trzustki (P = 0,02) oraz osobnicy z mukowiscydozą i niewydolnością trzustki (p <0,001) z zastosowaniem testu sumy rang Wilcoxona.
Ponieważ działanie biologiczne kwasów tłuszczowych zależy nie tylko od bezwzględnych poziomów danego kwasu tłuszczowego, ale także od stosunku kwasów tłuszczowych n-6 do n-3, 28 Rysunek 2 pokazuje poszczególne punkty danych dla kwasu arachidonowego i kwasu dokozaheksaenowego , jak również w odniesieniu do stosunku kwasu arachidonowego do kwasu dokozaheksaenowego
[patrz też: Mimośród, oprogramowanie stomatologiczne, belimumab ]
[przypisy: belimumab, transkrypcje nagrań, citalopram ]
[przypisy: mzo ostrów, luzer, fluomizin opinie ]