Poziomy peptydu natriuretycznego w osoczu oraz ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i śmierci czesc 4

Charakterystyka linii bazowej. Charakterystykę linii podstawowej uczestników przedstawiono w tabeli 1. Wyniki badań fizycznych, takie jak trzeci odgłos pracy serca lub podwyższone ciśnienie żylne szyjne, występowały rzadko, występując odpowiednio w 0,1% i 0,2% w próbce. Mediana i 80-percentylowe wartości peptydu natriuretycznego w osoczu były wyższe u kobiet niż u mężczyzn. Tylko 2,2 procent mężczyzn i 1,5 procent kobiet miało poziom peptydu natriuretycznego typu B przekraczający 80 pg na mililitr. Występowanie śmierci lub zdarzeń sercowo-naczyniowych
Tabela 2. Tabela 2. Surowe wskaźniki zachorowalności na poziom peptydu natriuretycznego w osoczu. Rycina 1. Ryc. 1. Skumulowana częstość występowania zgonu (panel A) i niewydolności serca (panel B), zgodnie z poziomem peptydu natriuretycznego typu B w osoczu na linii bazowej. Najniższy trzeci, środkowy trzeci i najwyższy trzeci poziom peptydów natriuretycznego w osoczu B wynosił 4,0 pg na mililitr lub mniej, 4,1 do 12,7 pg na mililitr i 12,8 pg na mililitr lub więcej, odpowiednio, dla mężczyzn i 5,9 pg na mililitr lub mniej, od 6,0 do 15,7 pg na mililitr i odpowiednio 15,8 pg na mililitr lub więcej, u kobiet. Wyniki kolejnych obserwacji są skracane po sześciu latach.
Tabela 2 pokazuje częstość występowania różnych wyników podczas średniego okresu obserwacji wynoszącego 5,2 roku. W sumie 119 osób zmarło, a 79 miało pierwsze zdarzenie sercowo-naczyniowe. Częstość występowania zgonów, poważnych incydentów sercowo-naczyniowych, niewydolności serca, migotania przedsionków i udaru lub przemijającego ataku niedokrwiennego wzrosła wraz ze wzrostem poziomu peptydów natriuretycznych w osoczu. Na rycinie przedstawiono skumulowaną częstość zgonów i niewydolności serca w zależności od poziomu peptydu natriuretycznego typu B.
Analiza wieloczynnikowa wyników
Tabela 3. Tabela 3. Wieloczynnikowa analiza powiązania poziomów i wyników peptydu natriuretycznego typu B osocza (BNP). Tabela 4. Tabela 4. Wielowariantowa analiza asocjacji N-końcowych poziomów N-końcowych peptydów natriuretycznych w osoczu (N-ANP). Po korekcie o kliniczne czynniki ryzyka wzrost poziomu peptydów natriuretycznych w osoczu wiązał się z podwyższonym ryzykiem zgonu (wzrost o 27 procent dla peptydu natriuretycznego typu B i 41 procent dla N-końcowego pro-przedsionkowego peptydu natriuretycznego dla każdego przyrostu SD w wartościach log peptydowych) (Tabela 3 i Tabela 4). Wartości powyżej 80 centyla były związane ze zwiększeniem ryzyka zgonu o odpowiednio 62 procent i 76 procent. Występowała znacząca tendencja do zwiększonego ryzyka zgonu we wszystkich trzech kategoriach (najniższa tercja, średnia trzecia i najwyższa trzecia) N-końcowego pro-przedsionkowego poziomu peptydu natriuretycznego (skorygowany współczynnik ryzyka, 1,44 na przyrost kategorii, P = 0,01) ale nie z poziomu peptydu natriuretycznego typu B. Poziom peptydów natriuretycznych typu B w osoczu oraz poziomy N-końcowego pro-natrialnego peptydu natriuretycznego były również związane z podwyższonym ryzykiem wystąpienia pierwszego poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego (wzrost odpowiednio o 28 procent i 30 procent dla każdego przyrostu SD w peptydzie logarytmicznym; wartości) (Tabela 3 i Tabela 4). Poziom peptydu natriuretycznego typu B powyżej 80. percentyla wiązał się z 76-procentowym wzrostem ryzyka. Nie było istotnego trendu w kierunku zwiększenia ryzyka sercowo-naczyniowego w trzech kategoriach wartości peptydów.
Poziomy peptydu natriuretycznego typu B i N-końcowego pro-przedsionkowego peptydu natriuretycznego silnie przewidywały ryzyko niewydolności serca, ze wzrostem skorygowanego ryzyka o 77 procent i 94 procent, odpowiednio, na przyrost SD w wartościach log peptydowych ( Tabela 3 i Tabela 4)
[podobne: oprogramowanie stomatologiczne, Choroba Perthesa, cefepim ]
[hasła pokrewne: maszyny pakujące, polcortolon, Twardzina ]
[podobne: centrum medyczne bazarowa, esteticmed bydgoszcz, usg agatowa ]