Krążące czynniki angiogenne i ryzyko stanu przedrzucawkowego ad 7

Indeks masy ciała nie był związany z wolnymi poziomami PlGF w czasie od 8 do 20 tygodni, od 21 do 32 tygodni lub od 33 do 41 tygodni, ani od poziomu sFlt-1 po 8 do 20 tygodniach lub od 33 do 41 tygodni (dane nie pokazane ); był on odwrotnie proporcjonalny do poziomu sFlt-1 w 21 do 32 tygodni (szacowany współczynnik beta dla związku z przekształconym logicznie poziomem sFlt-1, -0,02; P = 0,02). Wyższe poziomy sFlt-1 i niższe poziomy PlGF w ciążach przedobjawowych nie można zatem wytłumaczyć większym wskaźnikiem masy ciała u kobiet, u których rozwija się stan przedrzucawkowy. Ryc. 3. Ryc. 3. Średnie stężenia rozpuszczalnej kinazą tyrozynowej typu fms (sFlt-1) i łożyskowego współczynnika wzrostu (PlGF) według stanu i ciężkości stanu przedrzucawkowego. Panel A pokazuje stężenia w 21 do 32 tygodnia ciąży, a panel B stężenia w 33 do 41 tygodnia ciąży, w grupie kontrolnej oraz u kobiet, które później miały stan przedrzucawkowy (PE), w zależności od tego, czy miały łagodny stan przedrzucawkowy, ciężki stan przedrzucawkowy, stan przedrzucawkowy z początkiem mniejszym niż 37 tygodni ciąży, stanem przedrzucawkowym i niemowlęciem z małą ciążą (SGA) lub stan przedrzucawkowy z początkiem mniejszym niż 34 tygodnie ciąży. Próbki od kobiet, u których rozwinął się stan przedrzucawkowy, uzyskano przed wystąpieniem choroby klinicznej. Podane wartości P są przeznaczone do porównań z próbkami kontrolnymi. I słupki reprezentują SE.
Przed wystąpieniem stanu przedrzucawkowego występowały szczególnie duże różnice między stężeniami sFlt-1 i PlGF w grupie kontrolnej oraz u kobiet, u których wystąpił wcześniej stan przedrzucawkowy lub u wcześniaków z niedoborem ciążowym. Figura 3 pokazuje stężenia pomiędzy 21 a 32 tygodniem ciąży (Figura 3A) i 33 do 41 tygodni ciąży (Figura 3B). Zmiany w poziomach sFlt-1 i PlGF były również bardziej wyraźne przed wystąpieniem stanu przedrzucawkowego u kobiet, które miały stan przedrzucawkowy przed okresem (<37 tygodnia ciąży) niż u kobiet, które miały początek stanu przedrzucawkowego w czasie (.37 tygodni) (w okresie przedoperacyjnym). 21 do 32 tygodni: poziom sFlt-1, 1672 pg na mililitr u kobiet ze stanem przedrzucawkowym przed terminem vs. 935 pg na mililitr u kobiet z stanem przedrzucawkowym w terminie, P <0,001, poziom PlGF, 297 w porównaniu z 676 pg na mililitr; P < 0,001; w 33-41 tygodniach: poziom sFlt-1, 8150 vs. 2467 pg na mililitr, P <0,001, poziom PlGF, 73 vs. 370 pg na mililitr; P = 0,05). Ponadto, poziomy sFlt-1 i PlGF w próbkach uzyskanych przed wystąpieniem stanu przedrzucawkowego u kobiet, które później miały stan przedrzucawkowy i niemowlę w wieku małych ciąż, różniły się istotnie od stężeń u kobiet, które później miały stan przedrzucawkowy, ale których dzieci były nieduże dla wieku ciążowego (w 21 do 32 tygodniach: poziom sFlt-1, 1993 vs. 985 pg na mililitr, P <0,001, poziom PlGF, 229 vs. 634 pg na mililitr, P <0,001, w 33 do 41 tygodni: poziom sFlt-1, 4329 vs. 2442 pg na mililitr, P = 0,003, poziom PlGF, 120 vs. 388 pg na mililitr; P = 0,009).
Wskaźniki szans dla stanu przedrzucawkowego związane z czynnikami angiogennymi
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki szans dla stanu przedrzucawkowego po mniej niż 37 tygodniach ciąży i po 37 tygodniach lub więcej w okresie ciąży, zgodnie z kwartylem sumy sFlt-1 i kwartyla wolnego PlGF. Aby ustalić, czy stężenia sFlt-1 lub PlGF w próbkach uzyskanych przed wystąpieniem klinicznych objawów stanu przedrzucawkowego były związane z ryzykiem tego stanu, obliczyliśmy iloraz szans dla stanu przedrzucawkowego w każdym kwartylu wartości dla sFlt-1 i PlGF w kontrole, w porównaniu z najniższym lub najwyższym kwartylem, odpowiednio (tabela 2)
[podobne: belimumab, oprogramowanie stomatologiczne, alemtuzumab ]
[hasła pokrewne: węże do piaskowania, forum kulturystyczne, żeliwo szare ]
[więcej w: węzły chłonne przyuszne, citodent kielce, wok brodnica ]