Wpływ ekulizumabu na wymagania hemolizy i transfuzji u pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią

Napadowa nocna hemoglobinuria (PNH) powstaje w wyniku somatycznej mutacji genu PIG-A w hematopoetycznej komórce macierzystej, a następnie produkcji komórek krwi z niedoborem białek powierzchniowych, które chronią komórki przed atakiem układu dopełniacza. Zbadaliśmy skuteczność kliniczną ekulizumabu, humanizowanego przeciwciała, które hamuje aktywację końcowych składników dopełniacza u pacjentów z PNH. Metody
Jedenaście pacjentów zależnych od transfuzji z PNH otrzymywało infuzję ekulizumabu (600 mg) co tydzień przez cztery tygodnie, a następnie tydzień później przez dawkę 900 mg, a następnie 900 mg co drugi tydzień do tygodnia 12. Wskaźniki kliniczne i biochemiczne hemolizy były następujące: mierzone podczas całego procesu.
Wyniki
Średnie poziomy dehydrogenazy mleczanowej zmniejszyły się z 3111 IU na litr przed leczeniem do 594 IU na litr w trakcie leczenia (P = 0,002). Średnia zawartość erytrocytów PNH typu III wzrosła z 36,7% całkowitej populacji erytrocytów do 59,2% (P = 0,005). Średnia i mediana częstości transfuzji zmniejszyła się odpowiednio z 2,1 i 1,8 jednostek na pacjenta na miesiąc do 0,6 i 0,0 jednostek na pacjenta na miesiąc (P = 0,003 dla porównania średnich wartości). Epizody hemoglobinurii zmniejszyły się o 96 procent (p <0,001), a pomiary jakości życia uległy znacznej poprawie.
Wnioski
Ekulizumab jest bezpieczny i dobrze tolerowany u pacjentów z PNH. To przeciwciało przeciwko C5 końcowemu białku dopełniacza zmniejsza hemolizę wewnątrznaczyniową, hemoglobinurię i potrzebę transfuzji, z powiązaną poprawą jakości życia u pacjentów z PNH.
Wprowadzenie
Główne kliniczne objawy napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) to hemoliza wewnątrznaczyniowa, zakrzepica żylna i hemoglobinuria.1 Choroba powstaje w wyniku mutacji somatycznej genu PIG-A w pluripotencjalnej hematopoetycznej komórce macierzystej. PIG-A koduje białko, które jest niezbędne do syntezy glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI), ugrupowania lipidowego, które jest wbudowane w błonę plazmatyczną, gdzie służy do zakotwiczenia wielu różnych białek na powierzchni komórki. Zmutowana komórka macierzysta następnie rozszerza się, tworząc klon hematopoetyczny z niedoborem białek, które są normalnie przyłączone do powierzchni komórki przez kotwicę GPI. 2, 3 Dojrzałe komórki krwi pochodzące z klonu krwiotwórczego mogą mieć pełny niedobór (typ III) lub częściowy niedobór (typ II) białek związanych z GPI i prawie zawsze koegzystują z resztkowymi komórkami o normalnej ekspresji tych białek (wcześniej zidentyfikowanych jako typ I).
Kliniczne cechy PNH wynikają z braku jednego lub więcej białek związanych z GPI, które chronią komórki przed atakiem za pośrednictwem dopełniacza. Dwa takie białka – CD55 i CD59 – nie występują w erytrocytach PNH typu III, płytkach krwi i innych komórkach krwi. 4-6 CD55 reguluje wczesną aktywację dopełniacza przez hamowanie konwertazy C3, 7 natomiast CD59 hamuje montaż kompleksu atakującego błonę C5b- C9 poprzez interakcje z C8 i C9.4,5 Brak CD59 prawdopodobnie odpowiada za zwiększoną wrażliwość erytrocytów i płytek krwi PNH na komplement.4,5-13
Ekulizumab jest rekombinowanym humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym, które zostało zaprojektowane do blokowania aktywacji końcowych składników dopełniacza. [14, 15] Wiąże się specyficznie z końcowym białkiem dopełniacza C5, hamując jego rozszczepienie na C5a i C5b, tym samym zapobiegając uwalnianiu mediatora zapalnego C5a i tworzenie się porów cytolitycznych C5b-C9
[podobne: bupropion, belimumab, agaricus ]
[więcej w: magnesy ferrytowe, wbijanie pali, wzorcowanie przyrządów pomiarowych ]
[przypisy: kardiomed ursus, danmed oborniki, chlorek tionylu ]