Wpływ ekulizumabu na wymagania hemolizy i transfuzji u pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią cd

Dane zostały zebrane i przeanalizowane przez kliniczną organizację badawczą Kendle International, która utrzymywała bazę danych próbnych i zapewniała wsparcie statystyczne. Manuskrypt został przygotowany przez odpowiedniego autora, z istotną recenzją i uwagami innych autorów i sponsora. Ostateczne decyzje dotyczące treści manuskryptu spoczywały na autorze w porozumieniu z innymi autorami. Wszyscy autorzy mieli dostęp do danych pierwotnych. Wyniki
Charakterystyka demograficzna
Sześciu mężczyzn i pięć kobiet (mediana wieku, 48 lat, zakres od 21 do 67) z medianą czasu trwania PNH wynoszącą 8,6 lat (zakres od 1,7 do 37,4) uczestniczyło w badaniu. Pięciu pacjentów miało liczbę płytek krwi na linii podstawowej mniejszą niż 150 000 na milimetr sześcienny. Ośmiu pacjentów otrzymało uprzednio diagnozę niedokrwistości aplastycznej, dwóch z nich otrzymywało cyklosporynę z powodu niedokrwistości aplastycznej, a sześciu otrzymywało warfarynę.
Bezpieczeństwo
Wszyscy pacjenci ukończyli 12-tygodniowe badanie. Nie odnotowano żadnych zgonów ani zdarzeń zakrzepowych, a wszyscy pacjenci zgłosili później 12-miesięczne przedłużenie badania. Każdy pacjent zgłosił jedno lub więcej zdarzeń niepożądanych podczas badania. Zdarzenia zgłaszane przez trzech pacjentów obejmowały ból głowy i zakażenie górnych dróg oddechowych. Zdarzenia zgłaszane przez dwóch pacjentów obejmowały objawy grypopodobne, rygory, zawroty głowy, nudności, przekrwienie błony śluzowej nosa i bóle stawów. Żadne z tych zdarzeń nie zostało przypisane do badanego leku. Poważne działania niepożądane wystąpiły u dwóch pacjentów. Pierwszy był hospitalizowany z wirusową infekcją klatki piersiowej. Drugi odnotowano mdłości, wymioty i ból głowy po pierwszym wlewie, z zawrotami głowy i drżeniem następnego dnia. Pacjent był hospitalizowany przez noc, a kolejne infuzje były dobrze tolerowane.
Farmakokinetyka, farmakodynamika i immunogenność liculizumabu
Ryc. 1. Ryc. 1. Farmakokinetyczna i farmakodynamiczna analiza ekulizumabu u 11 pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią (PNH). Panel A przedstawia poziomy ekulizumabu w surowicy podczas 12-tygodniowego okresu leczenia. Poziom Eculizumabu tuż przed pierwszą dawką ekulizumabu pacjenta jest zakreślony na osi X. Pokazano również w czasie zero są poziomy ekulizumabu godzinę po początkowej dawce. Inne punkty danych wskazują najniższe poziomy ekulizumabu dla każdego pacjenta w 3, 4, 6, 10 i 12 tygodniu. Początek dawki podtrzymującej wynoszącej 900 mg jest wskazywany przez strzałkę. Poziom ekulizumabu wymagany do blokowania aktywności dopełniacza (.35 .g na mililitr) oznaczono linią przerywaną. Panel B pokazuje aktywność hemolityczną w surowicy podczas 12-tygodniowego okresu leczenia, jak oceniano w badaniu preaktywowania hemolitycznego kurzej krwistej erytrocytów. Wartości aktywności hemolitycznej surowicy przed leczeniem są zakreślone w czasie zero. Pokazane w czasie zero są wartościami aktywności hemolitycznej po upływie godziny od początkowej dawki. Inne punkty danych wskazują na minimalną aktywność hemolityczną w tygodniach 3, 4, 6, 10 i 12. Linia przerywana wskazuje poziom aktywności hemolitycznej uważanej za całkowitą blokadę dopełniacza (. 20 procent).
Maksymalne i minimalne poziomy ekulizumabu były znacznie powyżej 35 .g na mililitr od jednej godziny po pierwszej dawce do zakończenia 600-mg tygodniowego okresu dawkowania (Figura 1A)
[podobne: bimatoprost, Choroba Perthesa, bupropion ]
[więcej w: belimumab, transkrypcje nagrań, citalopram ]
[podobne: mzo ostrów, luzer, fluomizin opinie ]