Stowarzyszenie mukowiscydozy z nieprawidłowościami w metabolizmie kwasów tłuszczowych cd

W sumie 24 zdrowe kontrole zostały zwerbowane w obu miejscach po przeglądzie ich historii medycznej. Kryteria wykluczające dla wszystkich osób kontrolnych obejmowały wywiad rodzinny z mukowiscydozą lub cechami zgodnymi z obecnością mukowiscydozy (przewlekła choroba płuc, niepłodność u mężczyzn, przewlekłe zapalenie zatok i przewlekłe zapalenie trzustki) lub stosowanie leków wpływających na kwasy tłuszczowe (kortykosteroidy ogólnoustrojowe, izotretinoina i ursodiol). Zamówienia tkanek
Jeden lekarz otrzymał próbki do biopsji nosowej (około 3 mm) od dolnego małżowiny nosowej po iniekcji podśluzówkowej 1% lidokainy. Mniejsze wyniki zastosowano w przypadku małżowin nosowych dolnych, ponieważ jest to miejsce, w którym funkcja CFTR jest badana bezpośrednio u pacjentów z mukowiscydozą poprzez testowanie różnic w potencjale nosowym.21 Tkanka odbytnicza, która również wyraża CFTR, 22,23 została uzyskana za pomocą biopsji ssącej cewnik umieszczony 5 cm od brzegu odbytu. Wszystkie próbki biopsji natychmiast umieszczono w szklanej fiolce zawierającej 1,2 ml chloroformu-metanolu (2: obj./obj.) Zawierającego 30 .l kwasu heptadekanowego (1 mg na mililitr) (17: 0) w chloroformie-metanolu (1: vol / vol) jako standard wewnętrzny. Nie wystąpiły żadne komplikacje.
Skrawki błony śluzowej nosa z dolnej małżowiny usznej uzyskano za pomocą plastikowej Rhinoprobe (Arlington Scientific). Rząd komórek o wielkości 2 cm zdrapano z dolnej małżowiny nosowej, jak opisano poprzednio, w celu oczyszczenia matrycowego RNA CFTR, 24 i tę procedurę powtarzano pięć do ośmiu razy w celu uzyskania wystarczającej tkanki. Skrobania umieszczono w 10 ml sterylnej normalnej soli fizjologicznej i wirowano przy 400 x g przez pięć minut w temperaturze pokojowej; Osad komórkowy przemyto jeden raz, a następnie poddano obróbce w celu analizy kwasów tłuszczowych po ekstrakcji chloroformem-metanolem.
Analiza krwi i lipidów
Krew żylną obwodową uzyskano od osobników w czasie biopsji lub skrobania błony śluzowej nosa, zebrano w probówce traktowanej heparyną i wirowano przy 400 x g przez 15 minut w temperaturze pokojowej. Osocze następnie usunięto, a lipidy ekstrahowano przez dodanie chloroform-metanol (2: obj./obj.). Próbki lipidów następnie zworteksowano, poddano sonikacji i odwirowano przy 400 x 2,55. Fazę organiczną każdej próbki usunięto, a kwasy tłuszczowe poddano metylacji.25 Estry metylowe kwasów tłuszczowych oznaczono ilościowo metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią masową z użyciem chromatograf gazowy (HP5890 Series II, Hewlett-Packard) wyposażony w kolumnę kapilarną Supelcowax SP-10 (Supelco) podłączoną do spektrometru mas (HP-5971, Hewlett-Packard). Dokonano całkowitego monitorowania jonów, obejmującego zakresy mas od 50 do 550 jednostek masy atomowej. Masę estrów metylowych kwasów tłuszczowych określono przez porównanie obszarów nieznanych estrów metylowych kwasów tłuszczowych z ustalonym stężeniem wzorca wewnętrznego (odpowiednik 30 .g kwasu heptadekanowego do próbek z biopsji nosa i odbytnicy i 15 .g dla zeskanowanych próbek błony śluzowej nosa i osocze). Wszystkie próbki analizowano w sposób zaślepiony. Dodatkowo próbki z różnych grup osobników zostały zmieszane z seriami testów.
Analiza statystyczna
Charakterystyki demograficzne podsumowano jako średnie (. SD) i porównano między grupami za pomocą analizy wariancji
[więcej w: bromazepam, oprogramowanie stomatologiczne, bimatoprost ]
[więcej w: benfotiamina, chloramfenikol, Upadłość transgraniczna ]
[więcej w: ekspandowany co to znaczy, wena oława, białe grudki w gardle ]