Rozpuszczalny receptor wyzwalający wyrażany na komórkach mieloidalnych i diagnostyce zapalenia płuc cd

Stężenie mikroorganizmów uznanych za klinicznie istotne dla potencjalnego rozpoznania zapalenia płuc wynosiło ponad 103 jednostek tworzących kolonie na mililitr płynu płuczącego oskrzelowo-pęcherzykowego. Rozpoznanie pneumokokalne post hoc przeprowadzono na podstawie kombinacji już wymienionych kryteriów klinicznych z mikrobiologicznymi dowodami infekcji bakteryjnych. Kryteria te były podobne do tych, które stosowano w przypadku zapalenia płuc związanego z wentylacją przez Pugina i współpracowników.19 Zapalenie płuc uznano za nieobecne, gdy ustalono alternatywną przyczynę nacieku płucnego i nie stwierdzono istotnego wzrostu bakterii w hodowli płynu płuca oskrzelowo-pęcherzykowego w połączeniu z pełną kontrolą. powrót do zdrowia po gorączce, infiltracji i leukocytozie bez leczenia przeciwbakteryjnego. Dwóch uczestników intensywnej terapii dokonało przeglądu wszystkich dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta i niezależnie zaklasyfikowało diagnozę jako zapalenie płuc wywołane przez społeczność, zapalenie płuc wywołane przez respirator lub brak zapalenia płuc. Konsensus dotyczący diagnozy został osiągnięty we wszystkich przypadkach. Obaj intensiwiści byli nieświadomi wyników pomiarów sTREM-1 i cytokin.
sTREM-1 i testy cytokin
Poziomy sTREM-1 w próbkach płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego mierzono za pomocą techniki immunoblot z 21C7, monoklonalnym mysim IgG1 skierowanym przeciwko ludzkiemu TREM-1 (uprzejmie dostarczonym przez Dr. M. Colonę, dostępnym również z R & D Systems) . W skrócie, 100 .l każdego supernatantu płynu płuczącego oskrzelowo-pęcherzykowego nakroplono na błonę nitrocelulozową, osuszono i opłaszczono solą fizjologiczną buforowaną fosforanem uzupełnioną 3-procentową albuminą surowicy bydlęcej. Arkusz nitrocelulozowy następnie inkubowano przez 60 minut w obecności 21C7 (rozcieńczenie, 1: 2000). Po dokładnym przepłukaniu arkusz inkubowano przez kolejne 60 minut z kozim anty-mysim immunoglobulinami (rozcieńczenie, 1: 1000, Dako), płukano w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem uzupełnionej 20-procentowym dimetylosulfotlenkiem i inkubowano przez 30 minut ze streptawidyną sprzężoną z peroksydazą chrzanową ( rozcieńczenie, 1: 1000, Bio-Rad). Następnie dodano substratowy chromogen Opti-4CN (Bio-Rad), a intensywność barwienia była proporcjonalna do ilości sTREM-1 związanego z błoną. Każdy arkusz zawierał również próbki kalibracyjne o znanym stężeniu sTREM-1 (0 do 200 pg na mililitr).
Oznaczenie kolorymetryczne uzyskano za pomocą skanera reflektancyjnego i oprogramowania Quantity One Quantitation (Bio-Rad). Poziom sTREM-1 w każdej próbce określono przez porównanie gęstości optycznych próbek z gęstością standardowej krzywej. Wszystkie pomiary przeprowadzono w dwóch powtórzeniach, a wyniki wyrażono jako średni poziom w pikogramach na mililitr płynu płuczącego oskrzelowo-pęcherzykowego. Czułość tej techniki pozwala wykrywać poziomy sTREM-1 tak niskie, jak 5 pg na mililitr (patrz Dodatek Dodatek 1, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org), a cała procedura zajmuje mniej niż trzy godziny. Współczynnik zmienności testu był niższy niż 5 procent.
Współczynnik martwicy nowotworu . i interleukiny-1. mierzono w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego za pomocą testu immunoabsorpcji w fazie stałej zgodnie z zaleceniami producenta (BD Biosciences)
[hasła pokrewne: oprogramowanie stomatologiczne, suprasorb, Mimośród ]
[przypisy: magnesy ferrytowe, wbijanie pali, wzorcowanie przyrządów pomiarowych ]
[patrz też: kardiomed ursus, danmed oborniki, chlorek tionylu ]